Beşiktaş ile Galatasaray arasında ‘feda’ tartışması başladı

Beşiktaş ile Galatasaray arasında ‘feda’ tartışması başladı

Mali açı­dan sı­kın­tı­lı gün­ler ge­çi­ren ve UE­FA­’nın ma­li fa­ir-play yap­tı­rım­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ge­le­cek se­zon için Av­ru­pa ku­pa­la­rı­na ka­tı­lım ya­sa­ğı gün­dem­de olan Ga­la­ta­sa­ray, ku­lü­be eko­no­mik kat­kı sağ­la­mak ama­cıy­la ‘Tek Bi­lek Tek Yü­re­k’ adı al­tın­da bir kam­pan­ya baş­lat­tı. Ön­ce­ki ak­şam baş­kan Dur­sun Öz­bek ta­ra­fın­dan lans­ma­nı ya­pı­lan or­ga­ni­zas­yon bağ­la­mın­da sa­rı ve kır­mı­zı renk­li Ga­la­ta­sa­ray bi­lek­lik­le­ri sa­tı­şa çık­tı. 10 TL’­den sa­tı­şa su­nu­lan bu ürün­ler­le ku­lü­be kat­kı ya­pıl­ma­sı amaç­la­nı­yor. Ses ge­ti­ren bu kam­pan­ya hak­kın­da Ga­la­ta­sa­ray ca­mi­ası­nı şoke ede­cek bir ger­çek or­ta­ya çık­tı.

O sloganı biz bulduk

Ay­nı kam­pan­ya­nın, ay­nı ürün­le ve ay­nı slo­gan­la bun­dan tam 8 ay ön­ce Be­şik­taş ta­ra­fın­dan uy­gu­la­ma­ya ko­nul­du­ğu be­lir­len­di. Si­yah-Be­yaz­lı­lar, ta­raf­tar­la­ra yö­ne­lik ola­rak ha­zır­la­nan bi­lek­lik­le­ri ‘Tek Bi­lek Tek Yü­re­k’ slo­ga­nıy­la be­ğe­ni­ye sun­du. Be­şik­taş ta­raf­tar­la­rı sos­yal med­ya­dan, Galatasaray’­ın kam­pan­ya­sı­nın ça­lın­tı ol­du­ğu yo­rum­la­rı­nı yap­tı. Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi ise, 2015 Mart ayın­da Fe­ner­bah­çe ile fut­bol, ba­yan ve er­kek bas­ket­bol­da ya­pı­la­cak der­bi­ler ön­ce­si 3 bran­şın ho­ca­la­rı­nın bir ara­ya gel­di­ği top­lan­tı­da bu slo­ga­nı ken­di­le­ri­nin bul­du­ğu­nu sa­vun­du.

Kendi projeleri yorum yakışmaz

Beşiktaş’ta Kartal Yuvası mağazalarından sorumlu yönetici Emre Kocadağ, Galatasaray’ın Tek Bilek, Tek Yürek kampanyası için, “Onların kendi projeleridir. Bize yorum yapmak yakışmaz” dedi.

(Kaynak/Bugün)

Related Posts

More News
Canlı Skor Servisi Maç Sonuçları tarafından sunulmaktadır.