Atromitos’un sahibinden flaş F.Bahçe yorumu!

Atromitos’un sahibinden flaş F.Bahçe yorumu!

Dünyaca ünlü klas futbolcuları transfer edebiliyorlarsa, Avrupa Ligi’ni de kazanabilirler. Biraz daha organize çalışmayla yapabilirler. Seçme şansımız olsaydı kesinlikle Türk takımlarıyla eşleşmek istemezdik.

Fe­ner­bah­çe, Av­ru­pa Li­gi play-off tu­ru ilk ma­çın­da bu­gün At­ro­mi­tos ile kar­şı­la­şa­cak. Yu­nan eki­bi­nin sa­hi­bi Yor­gos Spa­nos, zor­lu mü­ca­de­le­ öncesi açıklama yaptı.
Sa­rı-La­ci­vert­li ta­kı­mın çok ka­li­te­li ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Spa­nos 11’e 11 oy­nan­dı­ğı­nı ve sa­ha­da pa­ra­nın de­ğil sa­de­ce mü­ca­de­le­nin ge­çer­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Ra­kip­le­ri­nin Av­ru­pa Li­gi se­rü­ve­ni için “Dün­ya­ca ün­lü, klas fut­bol­cu­la­rı trans­fer ede­bi­li­yor­lar­sa, Av­ru­pa Li­gi­’ni de ka­za­na­bi­lir­ler. Bi­raz da­ha or­ga­ni­ze ça­lış­may­la ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni dü­şü­nü­yo­rum. Bu söy­le­dik­le­rim Be­şik­taş için de ge­çer­li­” de­di.

‘UTANÇ DİYE BİR ŞEY YOK’

Fenerbahçe ile ara­da­ki ka­li­te far­kı­nın bü­yük ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Yor­gos Spa­nos “An­cak on­la­rı eler­sek, bu on­lar için bir utanç ol­maz. Utanç di­ye bir şey yok. 2004’te kim­se böy­le bir şey bek­le­mez­ken Yu­na­nis­tan Av­ru­pa şam­pi­yo­nu ol­du. An­cak seç­me şan­sı­mız ol­say­dı ke­sin­lik­le Türk ta­kım­la­rıy­la eş­leş­mek is­te­mez­di­k” di­ye ko­nuş­tu. At­ro­mi­to­s’­un Ana­do­lu­’dan gö­çen Yu­nan­lar ta­ra­fın­dan ku­rul­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Spa­nos, “Be­nim ai­lem İz­mi­r’­den göç et­miş. Ben de Ana­do­lu kö­ken­li­yim. İz­mir ve İs­tan­bu­l’­a 3-4 de­fa gel­dim. Çok be­ğen­dim. İki şe­hir­de de çok mi­sa­fir­per­ver dav­ra­nıl­dı. Yu­nan ol­du­ğu­mu söy­le­di­ğim­de çok sı­cak tep­ki­ler ve­ril­di. İki ül­ke in­sa­nı ara­sın­da ayırt edi­­le­cek bir şey yo­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

(Kaynak/Bugün)

Related Posts

More News
Canlı Skor Servisi Maç Sonuçları tarafından sunulmaktadır.